Firmamızdan Jeofizik Mühendisliği Alanlarında Hizmet ve Danışmanlık Alabilirsiniz.

Petrol ve doğalgaz arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

Kömür, bitümlü şist, asfaltit diğer enerji hammaddelerinin aranması, bulunması ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasında jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

Endüstriyel hammadde aranması, bulunması ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasında jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

Madenlerin aranması, yayılım alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama alanlarının, koruma alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,

Doğal yapı malzemeleri ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt ve sondaj, jeofizik haritalama ve üç boyutlu jeofizik modelleme ile jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması,

Yeraltı suyu arama alanlarının, koruma alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, hidrojeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, yapılması ve takibi, yeraltı suyu arama belgesi ve kullanma belgesi, ıslah, tadil belge raporlarının hazırlanarak gerekli izinlerin alınması, sondaj kuyularında inkişafın, su verim tecrübesinin yapılarak kuyunun debisi, statik ve dinamik su seviyelerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,

Coğrafi bilgi sistemleri ve uygun bilgisayar programlarının kullanımı ile maden ve petrol, yeraltı kaynakları ve uzaktan algılama ile jeofizik amaçlı harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler ve raporların hazırlanması,

Kıyı ve kıyı ötesi deniz aramalarına yönelik jeofizik etütler, 3 boyutlu jeofizik modelleme, sismik tomografi ve raporlarının hazırlanması,

Radyoaktif minerallerin; arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi kapsamındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması.

Doğal afetlerin araştırılması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Arz ısısı etütleri, paleomanyetik ve diğer bilimsel yöntemlerle formasyon yaşının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Yer kabuğu araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri, Yer içi fiziği araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Jeomanyetizma ve aeronomi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Atmosfer fiziği araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Volkanoloji, yeriçi kimyası, fiziksel oşinografi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Sismoloji araştırmaları, Probabilistik ve deterministlik deprem tehlike analizi,

Aktif fayların araştırılması ve tanımlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Yer ivmesi ölçümleri ve şiddet, ivme azalım ilişkilerinin belirlenmesi,

Mühendislik sismolojisinde deprem mühendisliği araştırmaları,

Sismik tehlike haritaları hazırlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Mühendislik sismolojisinde zemin dinamiği araştırmaları, Deprem ağı ve deprem araştırma merkezlerinin kurulması ve çalıştırılması, ülkemiz ve yöresinde oluşacak depremlerin parametrelerinin belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Doğal afetler, heyelanlar, deprem ve risk belirlemelerine yönelik jeofizik, sismolojik ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Coğrafi bilgi sistemleri ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ile jeofizik, sismolojik, hidrojeofizik, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk ve uzaktan algılama ile jeofizik amaçlı harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Afet yönetimi çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

Mühendislik yapılarının zemin etüt çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Değişik amaçlı jeofizik ve jeoteknik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi jeofizik kesit çıkartılması, örnek alımı ve deneylere yönelik işlemler,

Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerinin kontrolü ve denetlenmesi amacıyla yapılan jeofizik hizmetler, Jeoteknik hizmetler kapsamında sondaj numune alımı, kaya ve zemin mekaniği laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi,

Her tür ve ölçekte imar planına esas jeofizik ve jeoteknik etütler, mikrobölgeleme etüt ve jeofizik/jeoteknik haritaları ile parsel bazında zemin dinamiği, zemin mekaniği parametrelerine esas jeofizik ve jeoteknik etüt çalışmaları,

Gömülü ve aktif fayların haritalanması ve geometrisinin tespit edilmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Emniyetli patlayıcı madde miktarının ve derinliğinin belirlenmesi, doğal ve yapay titreşimlerin mühendislik yapılarında yapacağı etkilerin araştırılması,

Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin en yakın yapının dışında yaratacağı zemin titreşimleri ölçümü,

İnşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır iş ve inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimlerin çevrelerindeki yapılara zarar vermemesi için en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim ölçümleri,

Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, makine ve teçhizatın neden olacağı titreşim ölçümleri,

Kentlerde su yolu kaçak ve sızıntılarının belirlenmesi, metal veya plastik gaz ve su boruları, telefon kabloları derinlik ve pozisyonları, nehir ve göl tabanı profili, yer altı suyu kaynakları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Hidroteknik yer araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Ulaşım yol güzergahları yer seçimi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Kentleşme ve endüstri alanlarına ilişkin jeoteknik araştırmalar kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

Yeraltı-yerüstü kaya oyma yapıları için hazırlanacak projeler, arazi uygulamaları ve gerçekleştirilecek etütler kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

İçme suyu ve kanalizasyon isale hatları, arıtma tesisleri, su depoları, derin deniz deşarjları, yağmur suyu toplama ve benzeri alt yapı projelerinin sismik risk analizleri ve jeoteknik çalışmalar kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Yol, baraj, tünel yapımı, metro, kanalizasyon ve içme suyu şebeke yapımı ve benzeri kazı ve sökü işleri gerektiren çalışmalarda; zemin veya kayaçların sökülebilirliğinin/kazılabilirliğinin saptanması kapsamında sismik yöntemler kullanılarak yürütülecek jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Güneş enerjisi panelleri (GES), Rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve benzeri enerji tesislerinin yer seçimi çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Mühendislik yapılarında hasarsız inceleme (Non Destructive Test/NDT) etütleri kapsamında malzeme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla veri toplamaya yönelik jeofizik hizmetler;

Demir donatı tespiti hizmetleri kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Kazık bütünlük test hizmetleri kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

Çevresel etki değerlendirmesi, çevre jeofiziği ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeofizik, sismolojik ve hidrojeofizik etüt ve modelleme ile jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

Tatlı-tuzlu su bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Baraj ve göl kaçaklarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Toprak ve yeraltı suyu kirliliği kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Depolama alanlarının araştırılması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında kalan dolgu  alanları ve sınırlarının araştırılması ve belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Katodik koruma projeleri ve toprak özdirenç ölçümleri, topraklama tesislerinde rezistivite (wenner, schlumberger, dipol dipol ve pol dipol) yöntemiyle toprak özdirenci ölçümleri.

Akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kaçaklarının bölgedeki zemine etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti ve izlenmesi,

Sit ve arkeolojik kalıntıların sınırlarının ve konumlarının belirlenmesine yönelik jeofizik etüt ve raporlarının hazırlanması, Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planının görüntülenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Yeraltına çizili boş odaların yer ve boyutlarını, eski su yolları ve yer altı donanımını belirleme, gömülü definelerin yer, derinlik ve boyutlarını yeraltındaki eski ve tesisatların uzanımlarının tespiti ve raporlarının hazırlanması,

Akıntı kanalları, körfezler, göller, lagünler, ayırıcı engeller, tuz ya da şeyl domları, karstik boşluklar, yeraltı boşlukları ve denizin karaya doğru ilerlediği ya da gerilediği yerlerin tespiti ve raporunun hazırlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

Arkeoloji malzemelerin yaş tayini çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

Sağlık, jeomedikal afetler, adli, tarım, sigorta ve restorasyon jeofizik hizmetleri kapsamında yapılan araştırmalar, Sağlıkla ilgili jeofizik çalışmalar,

Adli olaylar ile ilgili jeofizik çalışmalar,

Jeomedikal afetler kapsamında numune almak, alınan numunelere laboratuar analizlerini yaptırmak, bu kapsamda afetin türüne yönelik olarak gerekli cihaz ya da donanımla veri toplamak, elde ettiği sonuçları raporlamak kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

Doğal Afetler sigortası ve mühendislik sigortası ile ilgili jeofizik hizmetler,

Tarım alanlarında jeofizik uygulamalar kapsamındaki jeofizik hizmetler (tarım jeofiziği),

Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan jeofizik mühendisliği hizmetleri (Restorasyon Jeofiziği).

Jeofizik mühendisliği kapsamına giren etüt, arama faaliyet projesi hazırlanması ve rapor düzenlenmesi,

Yeraltı suyu araştırma, su sondajı ve zemin sondaj çalışmalarında uygulanacak jeofizik kuyu logu ölçüleri alımı ve kuyu teçhizinin planlanması,

Kamulaştırma kararına esas olacak konuda rapor hazırlanması,

Uygulama, yönetim ve denetim hizmetleri,

İş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetler,

Bilirkişilik ve ekspertiz hizmetleri,

Eğitim ve öğretim hizmetleri,

Jeofizik aletlerinin geliştirilmesi, jeofizik ekip, ekipman kiralaması, jeofizik konusunda yazılım geliştirme ve pazarlama faaliyetleri,

Mikro bölgelendirmede jeofizik hizmetleri,

İlgili kurumlara verilmek üzere imar planına (revizyon) esas jeofizik, jeoteknik etüt raporu, jeofizik ve jeoteknik zemin ve temel etüt raporu, yer altı suyu arama raporu, yer altı suyu arama ve kullanma belgeleri, maden, petrol, doğalgaz ve arkeolojik arama raporlarının hazırlanması ve imzalanması.

Jeofizik mühendisliği hizmetleri kapsamında müşavirlik hizmetleri.

Saygılarımızla, Projeo Mühendislik

HAKKIMIZDA

Projeo Mühendislik, 2010 yılında Jeofizik ve jeolojik alanlarında her türlü hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Amacımız; kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak hatasız, tarafsız ve güvenilir çalışmalar yapmaktır.

HİZMETLERİMİZ

  • Maden Arama Etütleri
  • Jeotermal Saha Etütleri
  • Jeolojik – Jeoteknik Araştırmalar
  • Jeofizik Araştırma Etütleri

BİZE ULAŞIN:

Adresimiz:
Mebusevleri Mh. Dögol Cad. No:45/1 Çankaya-ANKARA

İrtibat Numaralarımız:
Ofis : (0312) 316 4405
Gsm : (0544) 839 84 37
Faks : (0312) 316 4405
Email: baris@projeo.com.tr

Copyright 2022 © PROJEO Mühendislik Ltd.Şti. Tüm Hakları Saklıdır.